No.3Year2014


Nr/No 3;  Viti/Year 2014
UDC: 91
ISSN: 1857-9000 (printed version)
ISSN: 1857-9019 (electronic version)
IMPACT FACTOR (2013): 0.386

PËRMBAJTJA / CONTENTS:

Papers in English language (free downloadable):
1

Punime në gjuhën shqipe (të lira për shkarkim):


http://mmm-gi.blogspot.com