Nr./No.5-Viti/Year2015Nr/No 5;  Viti/Year 2015
UDC: 528:004
ISSN: 1857-9000 (printed version)
EISSN: 1857-9019 (electronic version)
IMPACT FACTOR (2014): 0.615

PËRMBAJTJA / CONTENTS:


Papers in English language (free downloadable):
1


Punime në gjuhën shqipe (të lira për shkarkim):

Boshtet  e  zhvillimit të trafikut në Republikën e Maqedonisë  (Development shafts of the traffic in Republic of Macedonia)


Beginning from year 2016 (no. 6), MMM-GI Journal will be published 

in new web site http://mmm-gi.geo-see.org!