Revista/Journal

Beginning from year 2016 (no. 6), MMM-GI Journal will be published 

in new web site http://mmm-gi.geo-see.org


REVISTA

-      Revistë ndërkombëtare bazuar në Ligjin për arsim të lartë të Maqedonisë;
-      E regjistruar në Bibliotekën kombëtare dhe universitare të Maqedonisë “Shën Kliment Ohridski” – Shkup me numër ISSN;   
-      E regjistruar në sistemin ndërkombëtar "IMPACT FACTOR". 
-      Revistë periodike, me botim të dy vëllimeve në një vit kalendarik;
-      Lloje të artikujve: punime shkencore, punime profesionale, ekspoze, intervista, recensione, in-memoriam, lajme për ngjarje dhe literaturë profesionale-shkencore;
-      Publikimi: botim në letër në 200kopje dhe në formë elektronike në ueb faqe me qasje të hapur dhe falas për të gjitha punimet;
-      Gjuha zyrtare e revistës: Shqip dhe Anglisht;
-      Gjuha e punimeve: Shqip ose Anglisht.

JOURNAL

-      International journal based on the Law for high education of FYRoM;
-      Registered in National and university library “St. Clement of Ohrid” – Skopje with ISSN number;  
-      Registered in international system of IMPACT FACTOR;
-      Periodical journal, with two published volumes within one calendar year;  
-      Type of articles: scientific papers, professional papers, overview, interviews, reviews, in memoriam, news for professional-scientific events and literature;
-      Publication: publishing as hard copy in 200copies, and as free accessible electronic version in journal web site;
-      Official journal languages: English and Albanian;
-      Language of articles: English or Albanian.