Temat/Topics

Beginning from year 2016 (no. 6), MMM-GI Journal will be published 

in new web site http://mmm-gi.geo-see.org


TEMAT

Gjeodezi,
Gjeofizikë
Hartografi,
Gjeografi,
Gejostatistikë,
Toponomastikë,
Gjeologji,
Gjeomorfologji,
Gjeodinamikë,
Gjeopolitikë,
Hidrologji,
Demografi,
SIGJ,
IDHH,
Kadastër,
Topografi,
Gjeoinformatikë,
Teledetekcion,
Fotogrametri,
Miniera,
Pylltari,
Toka,
Klimatologji,
Mjedisi jetësor,
Planifikimi urban dhe hapësinor,
Ekologji,
Të dhëna gjeo-hapësinore,
Gjeo shkencat tjera.

TOPICS

Surveying,
Geophysics,
Cartography,
Geography,
Geostatistics,
Toponomastic,
Geology,
Geomorphology,
Geodynamics,
Geopolitics,
Hydrology,
Demography,
GIS,
SDI
Cadaster,
Topography,
Geoinformatics,
Remote sensing,
Photogrammetry,
Mining,
Forestry,
Soils,
Climatology, 
Environment,
Spatial and urban planning,
Ecology,
Geo-spatial data,
other geo sciences.