Sponsorim/Sponsorship

Çmimet për sponsorim të revistës

             Faqja e fundit - kopertina: 300euro
             Një faqe të plotë: 150euro
             Gjysëm faqe: 100euro
             Logo dhe ueb faqe: 50euro

-      Detajet për pagesa ndërkombëtare *
-      Detajet për pagesa kombëtare **

Vërejtje: Vetëm pagesat bankare janë të vlefshme!
Sponsorship price list

             Last cover page: 300euro
             Full page: 150euro
             Half page: 100euro
             Logo dhe web adress: 50euro

-      Details for international payments *
-      Details for national payments **

Remark: The payment is valid only by bank transfer!
 *
Bank name
NLB Tutunska banka AD Skopje
Bank address
Str.Djon Kenedi, 25/1 -d3
1000 Skopje
Macedonia (FYRoM)
SWIFT
TUTNMK22
Beneficiary – account holder
Geo-SEE Institute (South East European Research Institute on Geo Sciences )
Beneficiary address
Str Vodnjanska br.1,
1000 Skopje
Macedonia (FYRoM)
IBAN
MK07210701000758254
Remittance information
(chose one option, based on the type of registration)
Sponsorship of the journal.
Details of charges
OUR (Full amount should be paid by author)

* *
Образец  
ПП30
Назив и седиште на примач
Гео-СЕЕ Институте,
Ул.Џон Кенеди, 25/1-д3, Скопје
Трансакциска сметка на примач
210-0657617601-07
Банка на примач
НЛБ Тутунска Банка Скопје
Шифра
561
Цел на дознака
Спонзорирање на списание